Pedagogisk plattform for Meløy videregående skole


Sammen om læring

 

MVGS skal gi elevene nødvendig grunnlag for å møte dagens krav til lærlinger og studenter. Hver enkelt elev skal bli møtt med respekt og med forventning om å ta ansvar for et godt læringsmiljø. Gjennom samarbeid med ulike private og offentlige aktører skal skolen tilby en bredt sammensatt læringsarena som bidrar til utvikling av relevant faglig, sosial og kulturell kompetanse.

MVGS skal ha hovedfokus på faglig læring og utvikling

Dette innebærer:

 • En faglig og pedagogisk kompetent stab, som er engasjert, lære- og endringsvillig
 • Faglærere med ansvar for
 • Lokale læreplaner i alle fag med tydelig beskrivelse av mål, framdriftsplan, vurderingskriterier og krav til levering
 • Undervisning som er godt forberedt
 • Underveisvurdering og fagsamtaler med klare framovermeldinger
 • Skoleledelse med ansvar for
 • Lokaler, utstyr og organisering av opplæringen tilpasset program og fag
 • Rutiner, beredskap og organisasjon som kan bidra til å løse problem som forstyrrer planlagt og strukturert undervisning
 • System og tilbud om faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning

Faglig læring skal også omfatte faglig, sosial og kulturell danning

Dette innebærer:


 • Skoleledelse som gir klare rammer, grenser og konsekvenser for uakseptabel oppførsel, rus og mobbing
 • Personale og elever som trener på å møte hverandre med respekt
 • Faglærere som lar elevene trene på faglig og sosial samhandling i klassen
 • Felles aktiviteter
 • Kontaktlærere som har jevnlig dialog med elev og heim om faglig og annen utvikling 
 • Samarbeidsavtaler med offentlige og private virksomheter slik at elevene får ta i bruk relevante aktører utenfor skolen i sin opplæring

Alle elevene ved MVGS skal oppleve at de lykkes og mestrer sin videregående opplæring

Dette innebærer:


 • Et differensiert program- og fagtilbud som i størst mulig grad kan imøtekomme elevenes interesser
 •  Samarbeidsavtaler med grunnskolen om utdannings- og yrkesvalg
 • Lærere som varierer metodikk og oppgaver
 • Lærere som er tett på elevene
 • Skoleledelse med ansvar for en beredskap og organisasjon som tidlig intervenerer og setter inn tiltak i forhold til elever som
 • Mistrives
 • Faller av faglig
 • Ikke leverer
 • Får høyt fravær
 • Står i fare for å droppe ut
 • At skolen systematisk kartlegger og vurderer elevens forutsetninger, gjennom
 • Overgangsskjema mellom ungdomsskolen og vgs
 • Kartleggingsprøver med evaluering og oppfølgingstiltak
 • Løpende vurdering fra faglærere/kontaktlærere om elevene får tilfredsstillende utbytte av undervisningen

MVGS skal gjennom spesialundervisning gi et likeverdig tilbud til elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning

Dette innebærer:


 • Klare rutiner og ansvarsfordeling for enkeltvedtak og IOP
 • Arbeid med grunnkompetanse og alternativ yrkeskarriere uten fagbrev og studiekompetanse 
 • Realistiske kompetansemål som utvikles i samarbeid mellom skole, heim og elev
 • Egnede lokaler og undervisningsutstyr
 • Tilgang på/kvalifisering til spesialpedagogisk kompetanse
 • At skolen har et system for å følge opp og sikre at elevene får spesialopplæring med kvalitet, omfang og innhold som går fram av enkeltvedtaket

Elevene ved MVGS skal engasjeres i skolens virksomhet slik at de tar ansvar og medvirker til et trygt og godt læringsmiljø

Dette innebærer:


 • En organisasjon og et system som
 • sikrer at elevene deltar i rådgivende og bestemmende organ i henhold til lover og forskrifter
 • som ivaretar elevens rett til å delta i vurdering av skolen
 • som sikrer at eleven har medvirkning på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
 • At elevene engasjeres tidlig i saksprosessene

MVGS skal gjennom MVS-VO være en viktig aktør i arbeidet med å utvikle kompetansen for den voksne befolkningen i regionen

Dette innebærer:


 • MVS-VO skal
 • gi tilbud om opplæring på videregående skoles nivå, spesielt tilrettelagt for voksne, basert på etterspørsel fra enkeltpersoner og virksomheter i regionen
 • i samarbeid med Den Åpne Skolen i Nordland drive studieverksted for deltakere i nettstøttet opplæring
 • samarbeide med RKK, Salten kompetanse og andre opplæringsaktører for å bidra til å styrke rekruttering og kompetanse i aktuelle fagområder
 • MVS-VO har eget budsjett og regnskap. Ressursbruk og aktivitet skal reguleres slik at seksjonen bidrar positivt til skolens økonomi.

 

 

Last ned pedagogisk plattform i pdf-format her (PDF, 180 kB)