Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Meløy vgs

Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan søke hjelp hos PPT. Dette gjelder også dem som omfattes av oppfølgingstjenesten (OT).

PPT kan gi råd og veiledning til elever, lærlinger og lærekandidater når det gjelder forhold av både faglig, personlig og sosial karakter. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.

PPT skal også hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.

Ansatte i PPT har taushetsplikt og all kontakt med PPT er gratis. Henvisning til PPT forutsetter samtykke fra elev, lærling eller lærekandidat

Fant du det du lette etter?