Spesialpedagogisk ansvarlig (SPU-ansvarlig)

Leder spesialundervisning (SPU) har ansvar for å administrere og lede skolens arbeid med spesialundervisning.

SPU-ansvarlig kaller inn og deltar på møter i henhold til skolens styringsdokument eks. overgangsmøter, ansvarsgruppemøter og S-team. SPU- ansvarlig har veiledningsmøter med lærere i forhold til IOP for den enkelte elev. SPU-ansvarlig utformer skolens enkeltvedtak.

Kontaktperson

Fagleder/ot-koordinator