Elev-og lærlingtjenesten ved Meløy videregående skole

Elev- og lærlingtjenesten sin oppgave er å legge til rette for at alle skal ha en best mulig skolehverdag. Tjenesten skal gi konkret veiledning, råd og hjelp når du trenger det.

Klikk for stort bilde Crestock.com Kontaktlærer er elevens primærkontakt. Elevtjenesten samarbeider med kontaktlærer og er et tilbud til alle elever ved skolen. Elever kan ta kontakt uansett årsak. Alle i elevtjenesten har taushetsplikt.

Denne tjenesten er også et tilbud til ungdom som er i et lærlingeløp.

Elev-og lærlingtjenesten skal være med å bidra til at alle som begynner i videregående skole  fullfører.

Møtearenaer

 

Basisteam:

 

Basisteam er etablert som eget forum ved alle studiestedene. Rådgiver kaller inn til møter, skriver referat og leder møtene. Det utarbeides en plan for Basisteam for hvert halvår. Bekymringssaker knyttet til elever tas opp. Hensikten er å hindre frafall og gi elever nødvendig bistand. Faste medlemmer er rådgiver, OT-koordinator, helsesykepleier og PPT-rådgiver. Leder av Basisteam sender mail i forkant av møtene til skolens lærere. Tilbakemelding gis til kontaktlærer / den som har meldt saken. Ved behov kan eksterne og interne parter innkalles, for eksempel. Barnevern, ruskonsulent, psykisk helse, BUP, familierådgiver med flere. Kontaktlærer innkalles ved behov.

Formidlingsmøter:

 

Formidlingsmøter er et forum / møteplass ved studiested Ørne og Inndyr. Formidlingskoordinator kaller inn til møtene og leder møtene. Det føres referat. Formidlingsmøtene har til hensikt å skaffe oversikt over elever på yrkesfag og lærlingeløpet. Hva må skolen særskilt være oppmerksom på ? Hva er utfordrerne ? Arbeidet rundt læreplassen og formidling hører til i dette fora. Faste medlemmer er formidlingskoordinator, rådgiver, OT-koordinator og representant fra ledelsen. PPT-rådgiver og representant fra opplæringskontor innkalles ved behov.

 

Verktøy

Sentrale verktøy i arbeid med ungdommer er :

 

IKO-modellen:

 

Å redusere frafall i videregående opplæring et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge. IKO-modellen bidrar med systematiske metoder i skolens arbeid for å hindre frafall. Modellen består av tre deler:

  • Identifisere: Identifisere elever som har mangelfullt utbytte av normal oppfølging.
  • Kartlegging: Finne årsak til elevens utfordring, og definere behov for videre oppfølging.
  • Oppfølging: Sette inn målrettede tiltak for å gi elevene best mulig utbytte av skolegangen.

IKO-modellen innebærer identifisering og kartlegging av faglige og sosiale utfordringer. Oppfølgingstiltak skal settes inn raskt og være tilpasset hver enkel elev.

Ved skolestart utføres en særskilt identifisering av ungdommer ut fra kriterier knyttet til karakterer, fravær og spesialundervisning. I tillegg ser man på om eleven er kommet inn på sitt 1.valg.

 

Drømmeskolen:

 

Systemrettet arbeid for en god og psykisk helse og godt læringsmiljø. Verktøyene i Drømmeskolen er Elevmentorer, "Drømmeklassen 1 og 2" og ulike temasamlinger. Metodene som benyttes bygger på erfaring fra løsningsfokusert arbeid og anerkjennende kommunikasjon, og fremmer deltagelse og aktiv medvirkning. Elevene er sentrale aktører. Både elever og lærere får opplæring i metodikken. Samarbeid  kontaktlærer, elevmentor og ressursgruppe er viktig for å lykkes. Det utarbeides års hjul / aktivitetsplan på hvert studiested.